ВЕДОМСТВО ЗА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

НОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЯ БОСИЛЕГРАД

 

На основание чл. 50 от Закона за служителите в обществените служби („Държавен вестник на РС” № 13/17, 95/18, 86/19 и 157/20) и съгласно Правилника за организация и систематизация на длъжностите във ведомство „Нова Радио Телевизия Босилеград“, както и с кадровия план на институцията за 2024 г., а въз основа на писменото Съгласие за обявяване на конкурса от учредителя, номер: 29-02/24 от 8 май 2024 г., на 08.05.2024 година, публикува

 

ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

 

I Ведомство в коeто се заемат работните места:

Ведомство за информационна дейност „Нова РТВ Босилеград“, Босилеград, ул. „Георги Димитров“ б.н.

II Работни места, които трябва да бъдат заети:

  1. Длъжност журналист-водещ-говорител за програма на български и сръбски език, с место работа в Босилеград в седалището на Ведомството, 3-ма изпълнители;

Длъжност на характеристика: Събира информация от терен, подготвя репортажи, подготвя и води предавания в студиото, изпълнява функциите на говорител, предлага и редактира специализирани предавания, сътрудничи с други колеги, както и с главния и отговорен редактор. Програмата изготвя и реализира на български и сръбски език. Изпълнява и други задачи по разпореждане на началниците си.

Изисквания: Придобито висше образование за основно академично обучение в размер на най-малко 240 ЕСПБ точки, специализирано професионално обучение, т.е. основно обучение с продължителност най-малко четири години или специализирано обучение в университета, професионален трудов опит от минимум 2 години.

Месторабота: Босилеград.

  1. Длъжност техник-звукооператор-монтажист, с месторабота в Босилеград, 2 изпълнители;

Длъжностна характеристика: Използване и поддръжка на оборудването на институцията, запис на журналистически репортажи в и извън студиото, излъчване на програми от студиото и извън него и грижи се за оборудването и техниката. Сътрудничи си с други колеги, журналисти и с главния и отговорен редактор. Изпълнява и други задължения по разпореждане на ръководителите си.

Изисквания: Придобито средно техническо или общо образование, познания за работа с радиотехника, професионален трудов опит от минимум 2 години.

Месторабота: Босилеград

III Компетенции, които се проверяват в процедурата за подбор:

Съгласно чл. 56 от Закона за служителите в обществените служби, на кандидатите при заемането на длъжност в обществените служби се предлагат равни условия всички длъжности, като подборът на кандидатите се извършва въз основа на проверка на компетентността.

Процедурата за подбор се провежда от няколко задължителни етапа, в които се проверява владеенето на езика на националното малцинство и етап, в който се провежда интервю с комисията.

Интервю с комисията и оценка на кандидатите:

Оценка на мотивацията за работа на работното място и приемане на ценностите на държавните органи ще се проверява чрез интервю с комисията (устнo).

IV Адрес, на който се изпраща попълнения формуляр за кандидатстване: Заявленията за участие в конкурса се изпращат по пощата на адрес: Ведомство за информационна дейности „Нова РТВ Босилеград”, или директно във Ведомството, ул. „Георги Димитров” б.н., 17540 Босилеград, с посочване „За публичен конкурс“.

V Лице, отговорно за предоставяне на информация за конкурса: Миодраг Митов, тел. 0611315599, от 11:00 до 12:00 часа.

VI Общи условия за работа: кандидатът да притежава здравословна (психическа и физическа) годност за работа на длъжностите, които изпълнява, да владее езика и писмото на националното малцинство, в случая български език на високо ниво, да отговаря и на други условия, определени с общите актове на работодателя.

VII Срок за подаване на заявленията: Срокът за подаване на заявленията е 10 дни и започва да тече от деня след публикуването на публичния конкурс в периодичното издание на обяви на Националната служба по заетостта.

VIII Кандидатстването в публичния конкурс се извършва във Формуляр за кандидатстване, който е достъпен в интернет презентацията на ведомството  или в печатен вариант във ведомството на адрес „Георги Димитров” б.н., Босилеград (Център за култура Босилеград).

IX Доказателства които представят кандидатите: оригинал или заверено фотокопие на удостоверение за гражданство; оригинал или заверено фотокопие на акт за раждане; оригинал или заверено фотокопие на диплома, потвърждаваща професионална квалификация; оригинал или заверено фотокопие на доказателство за трудов стаж по професията (удостоверение, решение и други документи, от които е видно на какви длъжности, в какъв период и с каква професионална квалификация е придобит трудовият опит), както и други доказателства, които кандидатите смятат, че могат да бъдат полезни при провеждането на изборната процедура.

Всички доказателства се прилагат в оригинал или фотокопие, заверено от нотариус (с изключение на градовете и общините, където няма назначени нотариуси, приложените доказателства могат да бъдат заверени в основните съдилища, съдебните звена, приемните офиси на основни съдилища или общински администрации като възложени дейности).

Забележка:

Законът за общото административно производство („Държавен вестник на РС“, № 18/16, 95/18 – автентично тълкуване и 2/23 – решениена УС) предвижда, наред с други неща, че органите са длъжни, служебно, когато това е необходимо за вземане на решение в съответствие със законовите срокове, да обменят, проверяват, обработват и извличат безплатно лични данни за фактите, съдържащи се в официалните регистри, освен ако страната изрично не заяви, че сама ще осигури данните.

XI Вид на трудовото правоотношение: За всички длъжности трудовото правоотношение се сключва за неопределен срок.

XII  Дата и място на проверка на знанията на участниците в процедурата за избор:

Участниците в конкурса, чиито заявки са навременни, допустими, разбираеми, пълни и отговарят на условията, посочени в обявата за публичния конкурс, въз основа на данните, посочени във формуляра за заявка на конкурса, ще бъдат уведомени допълнително писмено на адресите, които са посочили в заявките си или чрез имейл адрес за времето и мястото на провеждане на изборната процедура.

Проверката на знанията по български език ще се извършва чрез писмен тест по предварително изготвени тестове от професионално лице или институция, по време и място, за което кандидатите ще бъдат своевременно уведомени. Интервюто с Конкурсната комисия ще се проведе в помещенията на Ведомство „Нова РТВ Босилеград“. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на всеки етап от изборната процедура на контактите (телефонни номера или имейл адреси) посочените от тях във формулярите за кандидатстване.

Ненавременни, незаконосъобразни, неразбираеми или непълни заявления ще бъдат отхвърлени.

Публичният конкурс се провежда от конкурсна комисия, назначена от и.д. директор на Ведомството.

Конкурсът е публикуван в интернет презентацията (http://radio.bosilegrad.rs), във в-к на български език „Ново  Братство“ и периодичното издание за обяви на Националната служба по заетостта.

Всички изрази, понятия, съществителни, прилагателни и глаголи в тази обява, които са използвани в мъжки граматичен род, се отнасят без дискриминация и за лица от женски пол.