На късо за нас

Основател на издателството: Национален съвет на българите в Сърбия
Директор на Издателството и гл. и отговорен редактор: Мила Васов
Редакция: Бобан Димитров, Петър Рангелов, Сунчица Бойкова и Снежна Джелич
Лектор-коректор: Даниела Христова
Технически редактор и компютърен дизайн: Никола Цветков