В Босилеград се проведе заседание на председателите на националните съвети с омбудсмана Зоран Пашалич

Присъстващите най-напред поздрави кметът Владимир Захариев, който посочи, че в Босилеградска община живеят 99% българи и изтъкна, че общинското ръководство има отлично сътрудничество с президента Александър Вучич и с всички министерства и други държавни институции, които винаги проявяват разбирател­ство и оказват помощ и съдейс­твие на Националния съвет и на общината.

– Резултат на това взаимно доверие и сътрудничество са редица проекти и дого­вори, които съвместно реали­зирахме през последните 4 години, изтъкна той и добави, че са реализирани и над 100% от договореното. Също искам да похваля и добрите ни отно­шения с г-н Зоран Пашалич, който на срещата в Белград прие нашата покана следва­щото квартално заседание на представителите на НС с републиканския омбудсман да се проведе в Босилеград и изпълни обещанието си. Това ни дава надежда, че и в бъдеще можем да разчитаме на помощ и подкрепа от г-н Пашалич, подчерта между другото Заха­риев.

В речта си защитникът на гражданите благодари на дома­кините за отличната органи­зация на срещата и поздрави всички присъстващи, а след това изтъкна:

– Въпросите свързани с проблемите на националните малцинства са ключови въпроси за омбудсмана на Република Сърбия, в която живеят голям брой жители, принадлежащи към националните малцинства. Техните права, които са им гарантирани с Конституцията и със законите, трябва напълно да се осъществяват, а всички заедно трябва да ги подобряваме. Особено искам да подчертая, че принадлежащите към наци­оналните малцинства са дали голям принс за развитието на Сърбия в областта на икономи­ката, културата, политиката и др. и това трябва да го знаят всички граждани. Омбудсманът и занапред ще продължи да предприема дейности за защита на правата на малцинствата, посочи Пашалич и добави, че той лично и самата инсти­туция Омбудсман на Република Сърбия има отлично сътруд­ничество с всички омбудсмани в региона.

Председателят на Нацио­налния съвет на българското национално малцинство Стефан Стойков приветства присъства­щите и ги запозна с факта, че освен в Босилеград и Цариброд, българи живеят в почти всички части на Сърбия – в Ниш, Белград, Нови Сад, Панчево, Сурдулица, Враня, Бабуш­ница, Пирот и др. Въпреки че в отделния избирателен списък са записани около 18 хиляди българи, свободно мога да кажа, че сме над 50 хиляди. Той подчерта важността от подобни срещи, защото те представляват мястото, където се намират най-добрите решения за проблемите на националните малцинства, както и обмяната на опит между участниците.

Стойков заяви, че НС на българското национално малцинство има отлично сътрудничество със защит­ника на гражданите и изрази надежда така да продължи и в бъдеще.

– Изказвам благодарност на г-н Пашалич, който прие нашите инициативи и ни покани на официалната му среща с омбудсмана на Репуб­лика България г-жа Мая Манолова, която неотдавна се състоя в Цариброд. Също така той изпълни и обещанието си второто квартално заседание да се проведе в Босилеград, подчерта Стойков.

След поздравителните слова срещата беше затворена за представителите на медиите, а на заседанието били разиск­вани въпроси, свързани с подоб­ряване статута на всички наци­онални малцинства, живеещи на територията на Република Сърбия.

След срещата изявления за медиите дадоха омбудсманът Пашалич и председателят на НС на българското национално малцинство Стойков.

Пашалич между другото посочи, че на първата му среща с председателите на НС са се договорили тези заседания да се провеждат винаги в различни градове, за да могат по-добре да се запознаят помежду си, както и да се запознаят с районите, в които живеят принадлежащи към националните малцинства. Следващата среща ще органи­зира НС на бошняшкото наци­онално малцинство. Той каза, че на срещата са били посочени и определени проблеми, които, както изтъкна, съвместно ще решаваме поетапно.

– Като един от по-сериоз­ните проблеми, който посо­чиха всички присъстващи, са измененията в Закона за наци­оналните съвети и във връзка с това омбудсманът ще използва своите правомощия и ще поиска допълнителни измения в този Закон. Той ще положи усилия и за решаване на проблема с правилното изписване на женс­ките фамилни имена на езиците на националните малцинства, включително и за българското малцинство. Ще продължим да се застъпваме всички граждани в Сърбия, без оглед на нацио­налната им принадлежност, да бъдат запознати с правата си, за да могат да ги упражняват, добави г-н Пашалич.

Коментирайки срещата, председателят на НС на българ­ското малцинство Стефан Стойков каза, че за него особено важен е бил посочения на срещата факт, според който през 2017 г. са подадени 63 оплаквания относно наруша­ване правата на националните малцинства, а през 2018 г. 64 такива оплаквания. От българ­ското национално малцинство са били подадени по едно опла­кване през 2017 и 2018 г.

– Това никак не означава, че нашето малцинство няма проблеми, а че държавните институции, Националният ни съвет и общините, в които живеем, сравнително добре си вършат работата. Използвам момента да призова всички наши сънародници да се възползват от правата, които са им гарантирани с Конс­титуцията и със законите на Република Сърбия, изтъкна Стойков.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*