През 2018 г. набавени над 2900 книги на сръбски и на български език

По рафтовете в библиоте­ката лани са наредени 2991 нови книги. Бившият кмет на Царибродско Никола Стоя­нов подарил на ведомството домашната си библиотека, в която имало много ценни книги и документи.

От отчета за дейността на библиотеката „Детко Петров” в Цариброд през 2018 година, който неотдавна бе предоста­вен на вниманието на общинс­ките съветници, става ясно, че лани ведомството се е сдобило с над 2900 книги на сръбски и на български език.

Общият брой на новите книги на сръбски език е бил 1094. От този брой ведомството е купило 289, а 337 е получило като подарък, от откупа, който ежегодно върши Министерс­твото на културата на Сърбия, библиотката се е сдобила с 465 заглавия, докато 12 изда­ния са получени от категори­ята, която в библиотеката са нарекли местен задължителен екземпляр.

Общият брой на новите заглавия на български език е бил 1892. 10 от тях са от кате­горията местен задължителен екземпляр, докато останалите 1882 са получени във вид на подарък.

Във вид на подарък ведомс­твото е получило по две книги на руски и на английски език, както и една книга на немски език.

В отчета на библиотеката се казва, че през последните години броят на новонабаве­ните публикации нараства. Факта, че в общия брой на новонабавените книги в голям процент участват тези, които са получени като подарък, лошо влияе върху развитието на книжния фонд и интереса на читателите. В този контекст отрицателно влияе и факта, че набавянето на нови книги в течение на цялата кален­дарна година не е редовно, а спорадично, се подчертава в отчета.

Доста е възобновен, се казва по-нататък в посочения доку­мент, фонда на детските книги, докато с уреждането на про­странството в библиотеката са създадени условия за уве­личение на фонда на специа­лизирани научни издания от различни области, а са поло­жени усилия и за по-добрата класификация и подреждане на книгите от този вид.

Библиотеката приема като подаръци и книги, от които по принцип няма нужда, но такава е дългогодишната прак­тика.

В отчета е наблегнато на факта, че лани изключително важен подарък на ведомството е направил бившият кмет на Царибродска община Никола Стоянов, по професия инже­нер по технологии. Той всъщ­ност е подарил домашната си библиотека с множество ценни книги и документи. През тази година в библио­теката се стремят една част от помещенията да приспо­собят за създаване на легат на този, както се подчертава в отчета, изтъкнат обществен работник.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*