„Комуналац” получи най- значителната награда

Отпразнуван Денят на Община Цариброд

Публичното предприятие „Комуна­лац” в Цариброд получи най-значител­ното признание по случай Деня на об­щината – 21 септември. Става дума за отличието „Златна монета“, което на предприятието бе присъдено за прино­сите, осъществени в комуналната сфе­ра.

На тържествената сесия на Общин­ския съвет, която се проведе в деня на празника, присъстваха подпредсе­дателят на правителството на Сърбия и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Зорана Михай­лович, посланикът на Р България в Белград Радко Влайков, Негово Преосве­щенство Нишкият епископ г-н Арсе­нийе, генералният консул на Р България в Ниш Едвин Сугарев, държавният секретар в Министерството на образо­ванието на Сърбия Марко Миленкович, директорът на републиканския Институт за социална защита Божидар Дакич, началникът на Пиротски управителен окръг Драгана Тончич, представители на градове и общини от Сърбия и България и други гости.

Началото на тържествената сесия даде председателят на Общинския съвет Зоран Гюров. В речта си той особено наблегна на факта, че Цариброд пред­ставлява съединителната тъкан между Сърбия и България и в този контекст особено внимание обърна към един от отличителните белези на този край – Паметника на Нешково, където в обща костница са погребани загиналите сръбски и български войници по време на братоубийствената война през 1885 година.

Кметът д-р Владица Димитров сподели, че много власти са се проме­няли в Царибродско и добави, че всяка от тях е дала свой принос в развитието на средата. Подчерта, че се гордее, заради факта, че зад всяка от тези власти са оста­нали постижения, за които ще говорят бъдещите поколения.

След речите на царибродчаните с най-високи постове в общинската адми­нистрация, които на съгражданите си честитиха празника, към присъстващите се обръна и посланикът Радко Влайков, който между другото подчерта, че Царибродско подкрепкят и сръбския и българския народ.

 

Преди да започне тържествената сесия на Общинския съвет, подпредседателят на правителството на Сърбия Зорана Ми­хайлович откри реконструирания площад пред сградата на местния Център за кул­тура. В нейна чест, както и в чест на оста­налите гости и граждани на Царибродско, фолклористи от местното културно-художе­ствено дружество на площада изпълниха няколко хора.
От трибуната, поставена на площада, Михайлович и Димитров честитиха праз­ника на гражданите на Царибродско. Ми­хайлович сподели, че й харесва как пло­щада е уреден и съобщи новината, че до края на октомври или в началото на но­ември т. г. ще приключат изцяло работите по изграждането на източното разклоне­ние на Коридор 10.

Кметът Димитров след това връчи наградите по случай Деня на общината. Лауреати на общинкото признание станаха: д-р Весна Николова, за прино­сите й в здравната сфера, известният кулинар Стамбол Гещамов (по потекло от царибродското село Куса врана) за приноса му в афирмирането на туризма в Царибродско, кметът на с. Трънски Одоровци Илия Нотев, за приноса му в решаването на комуналните и други проблеми в селото, фирмата „Плодове и зърна” (сръб. „Воће и бобице“), за постигнати резултати в областта на овощарството в територията на общи­ната, както и местното предучилищно ведомство „8 септември”. Най-значи­телното общинско признание – „Златна монета“ на стойност около 500 евро, получи предприяитието „Комуналац”, отличието прие директорът Саша Алексов.

Специално признание кметът връчи на подпредседателя на правителството на Сръбия Зорана Михайлович, която след това в речта си каза, че за нея това представлява огромна чест, но и отговор­ност. „Благодаря Ви!, сподели Михай­лович и добави: Възприемам го и като признание на правителството на Сърбия, на президента на нашата страна, както и на дейците в областта на пътната област – строителите, инженерите, проектан­тите и работниците, които, строейки Коридор 10, свързаха Цариброд с остана­лата част на Сърбия, както и с България. Автомагистралите представляват сила, която разгръща възможностите за по-добър жизнен стандарт, инвестиции, работни места…, всичко с цел децата ни да останат да живеят тук, т.е. да не идват далече от нас.”

След тържествената сесия пред Центъ­ра за култура бе организирана изложба под название „София и Белград – ар­хеологически бисери”. Тя е чадо на дъл­гогодишното сътрудничество между Ар­хеологическия институт към Сръбската академия на науките и изкуството и Наци­оналния археологически институт с музей към Българската академия на науките.
На откриването говориха археологът Снежана Горянова, авторка на изложбата, и Христо Попов, директор на Национал­ния археологически институт с музей към БАН, който официално откри проявата.
Представени бяха 30 постера с изо­бражения на 32 археологически обекта с надписи на български и сръбски език.
Както бе изтъкнато на откриването, ор­ганизирането на изложбата в Цариброд е в резултат на сътрудничеството между Родната музейна сбирка към НБ „Детко Петров” и местния Център за култура с посочените две национални институции.

Михайлович сподели и това, че Цари­брод представлява пример как трябва да се уреди живота в мултинационални среди, наблагайки добрите отношения между жителите с български и сръбски произход на тези простори. Присъства­щите зарадва с новината, че е заплану­вано на Граничния преход „Градина” край Цариброд да се открие отделен пункт за преминаване само на сръбски и български граждани.

 

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*