Омбудсманите на Сърбия и България Зоран Пашалич и Диана Ковачева посетиха Босилеград

ОБЩА ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

В Босилеград на 1 октомври преби­ваваха омбудсманите на Сърбия и на България Зоран Пашалич и Диана Ковачева, които откриха обща приемна за гражданите в помещенията на Културния дом в Босилеград. На срещите с гражданите присъстваха и екипи от експерти от двете институции.

Общата приемна е част от проект, който финансира Република България. Проектът е насочен към укрепване на институцията на oмбудсмана на Репу­блика Сърбия и подобряване на види­мостта на дейностите й в отдалечените региони. Целта е да се подобри инфор­мираността на гражданите за техните права чрез видимо присъствие и орга­низиране на срещи на институцията на oмбудсмана с граждани, като механизъм за защита на техните права в 13 общини в Сърбия.

След общата приемна, която продължи около 4 часа, омбудсманите, придружавани от посланика на Репу­блика България в Сърбия Радко Влайков, заедно посетиха Културно-информа­ционния център на Българското нацио­нално малцинство в Босилеград, а след това дадоха съвместна пресконференция в прес клуба на БТА в Босилеград.

В началото на пресконференцията към присъстващите се обърна българ­ският посланик в Сърбия г-н Радко Влайков, който посочи:

– В рамките на проекта за организи­ране на изнесени приемни на омбудс­мана на Република Сърбия в различни общини в Сърбия, в началото на годи­ната реализирахме съвместна приемна на омбудсманите на Сърбия и България в Цариброд, а днес такава приемна орга­низирахме и в Босилеград, в общини, където преобладаващото население е от българското национално малцин­ство. За мен тези съвместни приемни на двама омбудсмани на две съседни страни са уникален пример за доверие, както на гражданите към съответните институции, така и между институ­циите на омбудсманите на двете страни. Няма по-естествено място където да се поставят въпросите за нарушени права на човека от една такава приемна на двамата омбудсмани. Тук въпросите и проблемите в Босилеград са много по-специфични и много по-различни от тези, които бяха констатирани в Цари­брод, и аз смятам, че днес гражданите показаха своето доверие в институциите. С огромно удовлетворение констатирам полезността от този проект, който спомага за издигане на доверието към независимите институции, каквито са омбудсманите и по също време виждам готовността и на сръбския омбудсман г-н Пашалич и на българския г-жа Ковачева, веднага да се заемат с реша­ването на конкретни проблеми. Това е в интерес на гражданите на Босилеград и дава надежда проблемите, наслагани с десетилетия, както и нововъзникващите, да могат ефективно да се решат с една комнструктивна намеса, каза г-н Влайков.

Българският омбудсман Диана Кова­чева в изказването си пред журналистите изтъкна:

– За мен е изключително удовол­ствие, че днес съм в Босилеград. Ние си имаме история на сътрудничеството с г-н Пашалич, защото работим заедно от години, както във връзка със сключеното споразумение за сътрудничество, така и във връзка с учредената миналата година мрежа на балканските омбудсмани. Тук съм и за да дам кураж и да подкрепя българското малцинство в Босилеград. Днес ние се срещнахме със 16 души, но всеки един от тях ни съзира с поне два или три проблема и извън традици­онните, с които се срещаме. Пред нас бяха поставени и проблеми за обезлю­дяването на Босилеградска община, липсата на работа, лошите условия за бизнес и др. С колегата ни растре­вожи информацията за замърсяването на почвата и водата, тъй като хората ни съзираха за бяла вода, която тече в реките, както и информацията за това, че рязко се е увеличил броят на злока­чествените заболявания и смъртността на хората в района. Не на последно място бяхме съзирани и с конкретни случаи, които ние можем да проверим в България, а един от тях е с неиздава­нето на шофьорски книжки в Кюстендил на 86 лица от българското малцинство, за което ще направим проверка и ще отправим запитване до Министерството на вътрешните работи на Република България. На последно място, но не и по значение, бе повдигнат и въпроса с продължителната процедура за получа­ване на българско гражданство и дока­зване на български произход. За всички тези въпроси ние ще вземем отношение и ще се ангажираме за решаването им, каза г-жа Ковачева.

Омбудсманът на Република Сърбия Зоран Пашалич заяви:

– За 10 години, откакто съществува институцията омбудсман, от Босилеград са подадени 82 оплаквания от граждани, а само днес за 4 часа дойдоха 16 граж­дани. Това ни задължава да продължим с практиката, за която аз се застъпвам от първия ден, откогато бях избран за омбудсман, а това подразбира да не седим само в Белград, а да отиваме на място във всички краища на Сърбия и в директни контакти с гражданите да се запознаваме с техните проблеми. Най-голям брой проблеми, с които ме запознаха гражданите, касаят бавната работа на съдебните органи и въпреки че омбудсмана на Сърбия не може да се меси в работата на съдилищата, тази информация е от значение за нас. Пове­чето проблеми, с които ни запознаха гражданите, трябва да решава репу­бликанският омбудсман, тъй като става дума за републикански закони, а една част ще решава местният омбудсман. Затова в бъдеще една от моите задачи ще бъде засилване на мрежата на местни омбудсмани, които със съдействието на републиканския и покрайнинския омбу­дсман по-бързо да решават проблемите на гражданите. Най-голямо впечатление на мен и моята колежка от днешните разговори с гражданите ни направиха проблемите с екологията, така че ще реагираме спешно и ще ги решаваме. Първа и основна задача ни е защитата на гражданите от този район, преди всичко на тяхното здраве, живот и имуществото им, както и изпълняването на условията от Глава 27 за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, което касае решаването на екологичните проблеми, посочи г-н Пашалич.

Сръбският омбудсман покани колеж­ката си от България на среща на Балкан­ската мрежа на омбудсманите, която ще се проведе на 11 ноември в Ниш, и изтъкна, че това е много важна среща за всички народи, които живеят на Балка­ните, независимо от това от коя страна на границата се намират, понеже пробле­мите са им еднакви или подобни. Г-жа Ковачева прие поканата за присъствие на срещата.

След пресконференцията сръбският омбудсман, придружен от екипа си, се срещна с кмета на Босилеградска община и сътрудниците му в сградата на Общинската администрация, а българ­ският омбудсман и посланикът Радко Влайков поднесоха цветя пред памет­ника на Васил Левски в града.

След срещата в общината омбудс­манът Пашалич и кметът Захариев дадоха изявления пред журналисти:

– Съжалявам, че на срещата не присъства и омбудсманът на Р. България г-жа Диана Ковачева, защото смятам, че задачата на омбудсмана е да изслуша всички страни. След като на всички срещи днес е била заедно с г-н Пашалич, трябваше да посети и общината и затова отправям критики. Майко Българийо, и ние съществуваме, и ние сме българи. Не слушайте една шепа хора, които са българи само за пари, а елате при нас да чуете и становището на народа, понеже ние представляваме народа, изтъкна Захариев и благодари на г-н Пашалич за днешното му посещение на общината.

Зоран Пашалич посочи, че на срещата му с кмета и представителите на общин­ското ръководство са обсъдили редица въпроси, включително и тези, които днес са им задали гражданите по време на приемната в Килтурния дом.

– Настоявахме кметът да ни поясни какво е предприела местната власт по отношение на инклузия на ромското население, ангажирането на персо­нални асистенти на хора с увреждания, за обучението на децата на майчин български език и др. 90 процента от разговорите посветихме на въпросите, свързани с решаването на екологич­ните проблеми. Мога да кажа, че сме изключително доволни от предприетите дейности от страна на местната власт по отношение на инклузия на ромското население, както и с ангажирането на 5 персонални асистенти на деца с увреж­дания. Що се касае до екологията, общи­ната е провела мониторинг върху водата, въздуха и почвата, обаче проблема е в републиканските институции. Затова ние ще настояваме за бързото реагиране от страна на републиканските инсти­туции и незабавно ще поискаме от тях спешно решаване на проблема. Няколко граждани се оплакваха от увеличението на броя на заболелите от рак в Боси­леградска община и затова поисках от кмета да ни предостави официални данни за броя на пациентите с ракови заболявания в общината. Той ни предо­стави данни от Института за обществено здраве „Милан Йованович Батут” и ние ще ги проверим в Института.

След изказването на омбудсмана, кметът Владимир Захариев показа пред журналистите официалните резул­тати от Института за обществено здраве „Милан Йованович Батут”:

– През 2017 година Пчински регион, в който се намира нашата община, е на дъното, а по броя на починалите окръга ни е на предпоследно място. Това озна­чава, че не са верни данните, които някой презентира в Босилеград. Според данните за броя на пациентите с ракови заболявания в периода от 2005 до 2018 г. в нашата община и в Пчински окръг процента е най-малък. Това са офици­ални данни, а не изказвания на някои хора, които казват, че се е увеличил броят на заболелите заради мините в Босилеградско, каза Захариев и предо­стави на присъстващите журналисти отпечатани данни от Института за броя на раковоболните. Най-много ме разтре­вожи, когато един български депутат от Парламентарната гупа на Обединените патриоти ми каза, че има информация, че нашите граждани тук пият вода от реката, която тече от мината в Карама­ница. Искам да подчертая, че ние в Боси­леград пием вода от извора в село Извор, което се намира до самата граница с Р. България и в което няма мини, а сега ще докарам вода и от Милевска планина. Тази вода от реката от Караманица граж­даните въобще не ползват, каза Захариев.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*