Приета програма от областта на екологията в Царибродско: За защита на околната среда – 16, 7 милиона динара

За съфинансиране на активности за защита на въздуха чрез намаленото консумиране на енергийни източници за отопление на жилищните обекти, от Бюджетния фонд за защита на околната среда ще се заделят дори 8, 6 милиона динара.

Общинският съвет в Цариброд на последната си сесия прие Програма за ползване на средствата от Бюджетния фонд за защита на околната среда в територията на общината. За реализиране на програмата са запланувани дори 16, 7 милиона динара. За контрол качеството на факторите на жизнената среда или, както в скоби е набелязано в документа – мониторинга, са запланувани 2, 1 милиона динара. Милион динара от тези средства ще се използват за контрол на качеството на въздуха, 100 хиляди за контрол на повърхностните води, 400 хиляди за контрол на замърсяването на почвата, 200 хиляди за мониторинг на шума и 400 хиляди за купуване на апарат за утвърждаване качеството на въздуха. В документа са предвидени дори 14, 6 милиона динара за насърчителни, превантивни и възстановителни програми и проекти. От тази сума 8, 6 милиона ще се отделят за съфинансиране на активности по защита на въздуха чрез намалено консумиране на енергийни източници за отопление на жилищни обекти, за програма за изчистване на нелегални сметища ще се заделят 500 хиляди динара, за програма по залесяване – също 500 хиляди, докато за изготвяне на подземен кадастър на канализационната мрежа (по-точно за втората фаза на програмата, чието реализиране започна миналата година) – 5 милиона дианра.

Нека тук обърнем по-голямо внимание върху онази част на програмата, за която са предвидени наймного средства – съфинансирането на активностите за защита на въздуха чрез намалено консумиране на енергийни източници. Там са залегнали сведения, за които смятаме, че са интересни за читателите. „В градското ядро, се казва в документа, има 4, 6 хиляди жилищни обекта. Около 90 на сто от домакинствата за отопление използват преди всичко твърди горива дърва и въглища. Имайки предвид, че в територията на общината не съществува отоплителна централа, както и условия за използване на природен газ, жилищните обекти, които за отопление използват твърди горива, имат индивидуални огнища.” В продължение се казва, че географското положение на градското ядро (предвид, че става дума за котловина) и посоките на ветровете създават предусловие за задържане на мръсния въздух и на други токсични материи, вредни за здравето на хората предимно в зоната на обитаването.

Посочва се и това, че начина на отоплението на жилищните обекти представлява един от двата основни замърсители на въздуха в територията на общината. Другият е пушека от МПС-ата и влаковете, които минават по автомагистралата, съответно жп линията, или пък се задържат на граничния преход, разположен само на няколко километра от града. Като интересни сведения набелязваме и следните две: средната старост на жилищните обекти в територията на общината в документа е преценена на 40 гoдини, голям брой обекти са с рухнали фасади и стари и неадекватни дограми, в резултат на което се стига до значителното губене на топлинната енергия, т.е. използването на по-голямо количество на енергийни източници. В продължение на анализа на въпроса се казва и следното: „Програмата за съфинансиране на активности за защита на въздуха чрез намаленото консумиране на енергийните източници за отопление на жилищните обекти има за цел предимно, както това и в самото название се внушава, да намали количеството на тези източници, като при това ще се стигне до още един положителен ефект, а това е редуцираното изпускане във въздуха на замърсителните газове от индивидуалните огнища.

Добавая се и това, че за осъществяване на определени резултати в тази сфера е нужно Програмата да се реализира поне в минималния срок от пет години”. За гражданите на Царибродско и читателите на вестника ни всъщност най-интересно е какви конкретни дейности ще се съфинансират от Бюджетния фонд чрез Програмата. Това са: провеждането на строителни работи на вече съществуващите жилищни сгради в смисъл поставянето на термоизолационен слой и подменянето на фасадните дограми, както и замяната на старите отоплителни тела, огнища (сръб. горионици) и инсталации, с нови, които не са големи консуматори на енергийните изоточници. Община Цариброд след известно време ще обяви конкурс за съфинансиране на дейности, целенасочени към осъществяването на целта.

Междувременно ще бъдат определени приоритетните зони в общината, които ще имат предимство при тегленето на средствата. Зоните ще бъдат определени след мониторинга на качеството на въздуха, който ще бъде извършен през тази година. Следователно, с приемането на програмата и обезпечаването на сумата, която заслужава респект, на гражданите на Царибродско е внушено, че за околната среда занапред ще се води изключителна сметка, а те ще знаят, че местното самоуправление е готово да им помогне във финансово отношение, доколкото решат да предприемат горепосочените активности.

Б. Димитров

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*