13 милиона динара от общинската хазна

За подкрепа на стопанските активности
в Димитровградско през 2019 г.

Общинският съвет в Димитровград прие Програма за дейности на бюджетния фонд за развитие на стопанството за 2019 година. За мерки, които ще способстват за разгръщане на стопанската дейност, са предвидени 13 милиона динара. Средствата ще се използват за помагане на предприемачи и стопански дружества относно: субсидиране на лихви за кредитните им задължения; подкрепа при субсидиране на приходите, които те отделят за работниците и подкрепа за купуване на съоръжения, инвестиционни влагания в обекти с цел провеждане на дейността, за която са регистрирани или за започване на нова стопанска дейност (за самонаемане).
За реализиране на първата цел са предвидени 2, 5 млн., за втората – 7, 5, а за третата – 1 милиона динара. За доуреждане на площите в рамките на Бизнес зоната в местността Белеш е запланувано да се отделят допълнителни два милиона динара.
Във връзка с първата цел е съществено да се отбележи, че ще се субсидират лихви за кредити, теглени за: покупка, изграждане, реконструкция и адаптиране на делови помещения в територията на общината; покупка на съоръжения за осъществяване на стопански дейности; подкрепа на финансова дейност (ликвидност), както и рефинансиране на предишни кредити, теглени за реализиране на една от трите цели.
Максималният срок, за който средствата за субсидиране на лихвите за теглените кредити се дават, е пет години.
Във връзка с втората цел нека да отбележим, че този вид субсидии ще се дават за назначаване на работа на 10 и повече работници от регистъра на Националната служба по заетост (НСЗ), чието местопребиваване е в територията на общината. За всеки нает по този начин работник субсидията възлиза на 200 хиляди динара. Предприемачът, който наеме работници от НСЗ, може да получи субсидията в продължение на шест месеца в случай работниците да са в трудово отношение при него най-малко 24 месеца, започвайки от деня на подписването на договора за субсидията с Община Димитровград.
Що се отнася до третата цел, субсидията ще се дава за покупка на нови или използвани съоръжения с цел осъществяване на стопанска активност, както и за инвестиционни влагания и възстановяване на делови помещения с цел осъщестяване на стопански дейности, за които стопанският субект е регистриран. Стопанските субекти, които получат субсидии за третата цел, ще имат задължение да наемат един нов работник от регистъра на НСЗ, чието местопребиваване е в територията на общината. Работникът трябва да е в трудово отношение най-малко шест месеца. Може и да не наемат работник от НСЗ, в който случай е нужно поне те сами да започнат стопанска дейност, съответно да открият работно място за себе си.
Предвидените финансови средства ще се дават чрез обществен конкурс, който ще бъде обявен от страна на кмета на община Димитровград. Конкурсът ще е валиден все докато средствата не се изхарчат.
За субсидиите могат да кандидатстват стопански субекти и стопански дружества, които имат седалище в територията на общината и които в нея осъществяват стопанската дейност. Няма да се субсидират дейности в областта на селското стопанство и горското дело, предвид, че със съответен акт те са класифицирани в отделен сектор на дейността.
Нека да отбележим, че миналата година общинското самоуправление за подкрепа на стопанските дейности от бюджета отдели 9 милиона динара, т.е. 4 милиона по-малко от средствата, запланувани за тази година.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*