Предимства и слабости на дистанционното обучение

Съвременни тенденции в образованието

Прилагането на информационните и комуникационни технологии в образованието са допринесли за развитие на нови модели на преподаване с учене, които се провеждат извън класната стая. Образованието трябва да се възползва от глобализацията на комуникацията, но и да осигури критика на неговите негативни последици в защита на човечеството с цел обезпечаване хуманистично социално развитие.

Пише: проф. д-р Ванче Бойков

Предимства на дистанционното обучение

Дистанционното обучение дава уникална възможност за придобиване на висококачествено образование, без посещение на учебно заведение, а в поредицата предимства най-често се подчертава неговата гъвкавост. Този начин на образование се оказа значително по-адаптивен от класическия, тъй като дава възможност да се учи от всяка точка на света, в удобно за всеки време, учащият сам определя времето и продължителността на обучението, скоростта на усвояване на учебните единици. За участие в този учебен процес като условие е достъп до интернет.
Една от най-често акцентираните добри страни на дистанционното обучение са и икономиите. В този смисъл е ясно, че обучението в домашни условия е сравнимо по-евтино, защото парите и времето, предвидени за пътуване до училище и учебните заведения, също се спестяват.
Дистанционното обучение не намалява вече установените взаимодействия, а може значително да ги увеличи. Чрез информационните технологии е възможно индивидуално придобиване на знания, непрекъсната обратна връзка и мониторинг на напредъка. Учащият има възможност на взаимна комуникация и обмен на различна информация.
Като най-съществени се очертават следните предимства на дистанционното пред традиционното обучение:
– учението е индивидуализирано, като създава възможност учащият да напредва с темпове, които съответстват с неговите психологически и възприемчиви способности от определена сфера;
– в комбинация с други електронни източници на информацията (електронни енциклопедии, списания, библиотеки и WWW) се обезпечава най-актуалното съдържание в съответствие със собствените интереси;
– чрез постоянно или случайно взаимодействие с източниците на информацията нараства активността на учащите и се развива критично мислене, както и способността за анализ и заключение;
– взаимодействието се установява не само с обучителите, но и с учащите от други училища, с които си разменят знанията и опита, а също приравняват нивото на знанията в различните училища;
– в образователните институции, в които няма достатъчно обучители по всички дисциплини, се обезпечава информация и се намаляват транспортните разходи, свързани с пътуване на преподаватели;
– образователният софтуер, който позволява дистанционното обучение, е проектиран така, че осигурява случайна евалуация на знанието във фазата на обучението, че с оценяването на знанието при взаимодействие с обучителя или с другите учащи извършва самооценка с помощта на образователен софтуер;
– осигурява се ангажиране на най-добри специалисти от дадена област и с това се повишава качеството на образованието;
– във факултетите и училищата, които имат практика в учебните заведения, медицинските центрове, заводите и други институции, е възможно критично преразглеждане на практиката, която прави преподаването по-ефективно и намалява разходите;
– дистанционното обучение, разбира се, представлява значителна иновация, която в комбинация с традиционното обучение допринася за подобряване на качеството на образователния процес.
Слабостите на дистанционното обучение
Дистанционното обучение, както и всеки модел на образование, независимо от това на каква информационно-комуникационна и образователно-технологична база се основава, се среща с определени трудности и недостатъци. Тези слабости са свързани най-вече с голяма зависимост от технически и технологични аспекти предпоставки. Дистанционното обучение е налице от миналия век и през цялото време, повече от сто години зависи от наличието на комуникационната среда. Липсата на техническа и технологична подкрепа на практика блокира тази концепция на образованието. Въпреки че, дистанционното обучение изглежда по-евтино, развитието на мрежовата поддръжка и софтуер могат да станат много скъпи, ако училището разчита прекалено много на образователна форма и се стреми да се адаптира към нея. Това привидно преимущество може да се превърне в ключов дефект, особено в по-бедните среди. Основно препятствие в дистанционното обучение е невъзможността да се осъществи пряко взаимодействие между обучителя и обучаващия.
При дистанционното обучение често се усеща чувство на изолация и самота.
Като проблем, свързан с прилагането на концепцията за дистанционно обучение, е и недостатъчната му адаптация. Някои учащи, благодарение на индивидуалните си предпочитания да работят самостоятелно, са много по-успешни от своите колеги. Освен това, за развитие на адаптивни (гъвкави) материали се нуждаят от повече време, отколкото тези, които са неадаптивни.
Дистанционното обучение, както и всички други форми на електронно обучение функционира по-добре, когато съдържанието се учи от части, а от учащите се изисква самостоятелна работа. В ситуации, когато е необходимо овладяване на материали, за които е нужно пряко сътрудничество между членовете на групата, ученето може да предизвика значително забавяне, особено ако участниците не са актуални и дисциплинирани. Участниците, които са нередовни с изпълнението на трудови задължения или които закъсняват може да попречат на групата да постигне поставените цели. Един от проблемите може да бъде и с неподготвените преподаватели. За да бъде успешен, онлайн учителят трябва да е опитен педагог, а същевременно да бъде харизматичен и да има предприемачески дух. Трябва да разполага с емоционална интелигентност, опит и да има познания върху материала.
Недостатъците могат да бъдат свързани с педагогически, методически и психологически характеристики на участниците, както и с организационни и социални обстоятелства, в които се осъществява този процес на обучение. Един от тези проблеми, които имат обща валидност е фактът, че не е направен адекватен учебник, който да задоволи всички нужди на учащите в овладяването на различните материали, необходими за изучаване на конкретни области.
Не бива да се забравя и фактът, че дистанционното обучение, както впрочем и другите видове електронно образование, имат определени ограничения и бариери в сравнение с класическата образователна форма.

(В следващия брой: Салмоновият модел на дистанционното обучение)
Съвременни тенденции
в образованието

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*