ОБАВЕШТЕЊЕ – СЪОБЩЕНИЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа Општине Димитровград

Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине

Број: 501-56/2020-14/2

Датум: 21.04.2020.год.

Димитровград

А.И.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода на кат. парц. бр. 5464/1, 1/2, 1/6 и 2/9  КО Лукавица, Општина Димитровград

 

 

На основу чл. 10. став 1. чл. 14. ст.1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), надлежни орган за процену утицаја на животну средину при Општинској управи Општине Димитровград, даје следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је – Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ“ дoo Шабац поднело Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода на кат. парц. бр. 5464/1, 1/2, 1/6 и 2/9 КО Лукавица, Општина Димитровград (501-56/2020-14 од 15.04.2020.год.). у име носиоца пројекта, Општине Димитровград.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева на сајту Општине Димитровград (www.dimitrovgrad.rs) и достави своје мишљење. Мишљење се доставља у писаној форми до 07.05.2020. године, преко писарнице на адресу Општина Димитровград, Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.2. или на mail ekologija@dimitrovgrad.rs.

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

                                                 Александар Игов

 

 

 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ОБЩИНА ЦАРИБРОД

Общинско управление на Oбщина Цариброд

Отдел за данъчна администрация, селско стопанство и опазване на околната среда

№ 501-56/2020-14/2

Дата: 21.04.2020 г.

Цариброд

А.И.

 

СЪОБЩЕНИЕ

относно подадено искане за решаване относно необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда за изграждане и реконструкция на съоръжение за пречистване на отпадъчните води на кадастрален парц. № 5464/1, 1/2, 1/6 и 2/9 КО Лукавица, Община Цариброд

 

На основание чл. 10. алинея 1. чл. 14. ал.1., а във връзка с член 29. алинея 1. и 3. от Закона за оценка на въздействие върху околната среда  («Сл. вестник на Р. Сърбия» 135/04,36/09), компетентните органи за оценка на въздействието върху околната среда към Общинското управление на Община Цариброд, дадоха следното съобщение относно подаденото искане за решаване относно необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

Уведомяват се обществеността и заинтересованите органи и организации, че Фирмата за инженеринг, консултации, проектиране и строителство „СЕТ“ д.o.o. Шабац подаде Искане за решаване относно необходимостта от преценка на въздействието върху околната среда за изграждане и реконструкция на съоръжение за пречистване на отпадъчни води на кад. парц. № 5464/1, 1/2, 1/6 и 2/9 КО Лукавица, Община Цариброд (501-56/2020-14 от 15.04.2020 г.) от името на собственика на проекта, Община Цариброд.

Заинтересованата общественост може да направи проверка на съдържанието на искането в сайта на Община Цариброд (www.dimitrovgrad.rs) и да даде своето мнение. Мнението се представя в писмена форма до 07.05.2020 година на гишето в общината на адрес: Община Цариброд, Отдел за местна данъчна администрация, селско стопанство и опазване на околната среда, ул. „Балканска“ № 2. или на e-mail ekologija@dimitrovgrad.rs.

 

                                                ОТДЕЛ ЗА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ,

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

                             Александър Игов

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*