ЗАСЕДАНИЕ НА НС НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ

Босилеград

На 1 октомври в Босилеград се проведе петото редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, на което присъстваха 15 от общо 18 членове на съвета. Най-напред членовете разис­кваха дейностите на Националния съвет в сферата на образованието, културата, информирането и служебната употреба на езика и писмото в периода между двете заседания.

Говорейки по темата за информи­рането, председателят на НС Стефан Стойков заяви, че с цел решаването на проблема във връзка със „старо” „Братство” ръководството на Нацио­налния съвет е провело редица срещи и разговори с представители на съот­ветни държавни институции в Сърбия и изтъкна, че е оптимист по отношение на намирането на решение за този наболял проблем. Що се касае до „Ново Братство”, Стойков запозна присъства­щите, че в момента финансовото поло­жение в медията е стабилно, след като съветът е осигурил 6,1 милиона динара от републиканското правителство, а издателството е спечелило и 760 хиляди динара от конкурса на Министерството на държавната администрация и мест­ното самоуправление за финансиране на проекти от Бюджетния фонд за наци­онални малцинства. Той подчерта, че се надява осигурените средства да покрият разходите на ведомството за безпрепят­ствена работа до средата на 2020 година.

Председателят осведоми членовете на НС и за инициативата на белградската продукция „Корени” и РТС за откри­ване на ежедневно предаване за нацио­налните малцинства по втора програма на РТС, в рамките на която да има и отделна редакция за български език, в която да бъдат ангажирани журналисти и оператори от Босилеград и Цариброд. НС на българското малцинство поискал терминът за излъчване на предаването да бъде по едно и също време.

Стойков каза още, че Община Бабуш­ница е иницирала среща с Националния съвет във връзка с откриване на местно радио в Бабушница, което да излъчва програма на сръбски и на български език и добави, че съветът ще поиска равнопоставеност на двата езика в тази електронна медия, тъй като в 7 бабуш­нишки села освен сръбски в официална употреба е и български език.

По темата за образованието пред­седателят на съвета изтъкна между другото, че в босилеградското основно училище във всички, с изключение на четвърти клас, има по една паралелка, в която обучението се провежда изцяло на майчин български език. Той посочи и че НС е направил всичко възможно от тази учебна година да се открие пара­лелка с обучение на български език и в първи клас в основното училище в Цари­брод, обаче не се е стигнало до положи­телен резултат. Първоначално трима родители са изразили желание децата им да се учат на български език, обаче бройката не е била достатъчна за откри­ване на паралелка. По думите му, радва факта, че във всички класове в средните училища в Босилеград и Цариброд има по една паралелка с обучение на майчин български език.

Във връзка с образованието на майчин език кметът на Босилеград Владимир Захариев каза, че лично той и предста­вителите на общинското ръководство и училището са се ангажирали и след разговорите им с родителите се е стиг­нало до откриването на български пара­лелки. От това имат полза и учителите, понеже са създадени условия за увели­чение на общия брой на часовете по всички предмети. Този пример трябва да последват и в Цариброд и от догодина и там да има паралелки с обучение на български език, изтъкна между другото Захариев.

Председателят на Изпълнителния съвет на НС д-р Ангел Йосифов заяви, че и общинските власти в Цариброд заедно с представителите на училището и НС трябва още по-усилено да се ангажират, така че от следващата учебна година и в основното училище в Цариброд да се открият паралелки, в които учениците изцяло ще се учат на български език. Аз съм оптимист и надявам се, че ще се изнамерят начини и в царибродското основно училище ще се открият пара­лалелки с обучение на български език, добави д-р Йосифов.

На заседанието бе изтъкнато, че Наци­оналният съвет е отправил иск до съот­ветните държавни институции за поста­вяне на двуезични табели с названия на всички населени места в Босилеградска община, както и за поставяне на указа­телна табела на новопостроената маги­страла при Владичин хан с надпис „Боси­леград” и Граничен пункт „Рибарци”.

Председателят Стойков осведоми членовете на съвета и във връзка с участието му в заседанието на Нацио­налния съвет на националните малцин­ства в Сърбия, председателстван от премиерката Ана Бърнабич, както и с участието му в заседанията, които пред­седателите на националните съвети имат на всеки 3 месеца с омбудсмана на Република Сърбия Зоран Пашалич, с участието му на срещите с мисията на ОССЕ в Ниш, с представителите на Посолството на САЩ и други дейности.

НС взе решение за отпускане на 120 000 динара на Основното училище „Христо Ботев” в Цариброд от своя бюджет за отбелязване на юбилея „150 години образование в Цариброд”. Съветът даде и положително мнение относно иска, отправен от Градската администрация в Нови Сад за предоста­вяне на финансови средства спечелени по проект, касаещ българското нацио­нално малцинство, живеещо в този град.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*