XII редовна сесия на ОС в Босилеград 

В дневния ред на XII-ата редовна сесия на местния парламент в Босилеград, която се проведе на 12 януари, бяха включени 4 точки: Проектопредложение за приемане на Плана за развитие на Община Босилеград за периода 20212030 г., Второ изменени и допълнение на Плана за генерална регулация и застро­яване на Община Босилеград, Местен план за действие за социално вклю­чване на ромите в община Босилеград за периода 2022-2025 г. и Първо изменение на бюджета на Община Босилеград за 2022 г.

Народните представители едино­душно приеха всички предложени точки от дневния ред.  Даниел Миланов, член на Общин­ския съвет, представи част от Плана за развитие, в който акцентът е поставен върху привличане на инвеститори за бившите заводи, които са собственост на общината, развитие на туризма, подо­бряване на инфраструктурата, подпо­магане на млади семейни и несемейни двойки при закупуване на селски дома­кинства и др.  Второто изменение и допълнение на Плана за генерална регулация и застро­яване на Община Босилеград се отнася до строежа на 11 нови пътища и улици с цел създаване на нови парцели за стро­ителство, а при запазване на обработвае­мите площи в селските райони.  В заключителната част на сесията на всички съветници бяха предоставени резултатите от измерванията на каче­ството на въздуха на територията на Босилеград.

Екологът в Общинската администрация Микица Василов обясни от трибуната, че с цел предотвратяване на замърсяването на въздуха общината е закупила нов уред за измерване на качеството на въздуха, който показва видеозапис на местоположението, на което е извършено измерване, както и определени параметри за присъствието на вредни химически и биологически вещества. „С това устройство е извър­шено измервне на наличието на суспен­дирани частици във въздуха на 9 места в Босилеград и резултатите показват, че концентрацията им е много по-ниска от разрешените гранични стойности, предписани от Европейската комисия“, изтъкна Василев.

Кметът Владимир Захариев изказа своето задоволство от резултатите от проведените измервания на въздуха в Босилеград и изтъкна, че по този начин официално е потвърдено, че в Боси­леград имаме чист въздух и в никакъв случай не може да се говори за преви­шение на нормите за замърсяване. Той обяви и няколко проекта, чиято реали­зация общината планира да започне през настоящата година. Става дума за реконструкцията на бившата Ветери­нарна амбулатория, в който обект ще бъде открита институция за престой на възрастни, бездомни и други застрашени лица и добави, че е подписал споразу­мение с Републиканската дирекция за имущество, с което общината офици­ално е станала собственик на обекта на старата Ветеринарна амбулатория.

Между другото Захариев посочи и че е планирано изграждане на дъждовна канализация и подмяна на мрежата за фекална канализация в цетралната част на града, а посочи, че до края на месеца ще бъде пуснат в експлоатация ново­построеният водопровод от местността Рода в Милевска планина и др.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*